Algemene voorwaarden Yoga Mission

Leslocatie De Kamers

Inschrijven

 • Inschrijvingen worden gedaan door middel van het online inschrijfformulier.
 • Bij inschrijving verklaart getekende kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te hebben geaccepteerd.
 • Je schrijft je in voor een vaste les per week. Het is je eigen verantwoordelijk om aanwezig te zijn. Gemiste lessen bij een doorlopend abonnement kunnen in overleg worden ingehaald. Restitutie van het lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Een leskaart of inschrijving bij Yoga Mission is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Betalen

 • Betaling van lessen, kaarten, cursussen en workshops dient altijd vooraf plaats te vinden. Restitutie is in geen geval mogelijk.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yoga Mission het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
 • Alle tarieven vermeld op de website of via enige andere media, zijn altijd onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen.
 • De tarieven voor het abonnement worden maandelijkse per automatische incasso afgeschreven. Yoga Mission stuurt je hiervoor een formulier om je bankgegevens in te vullen.

Annulering

 • Annulering van lessen, cursussen en workshops kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Yoga Mission heeft bereikt.
 • In de termijn van de leskaart voor Zwangerschapsyoga is rekening gehouden dat je een keer een les kunt missen als je verhinderd bent. Geef dit minimaal 48 uur voor de les, schriftelijk door. Alleen bij uitzondering, als je eerder bevalt, kun je de overgebleven les(sen) binnen de abonnementsgeldigheid inzetten voor herstel yoga na je bevalling. (dit gaat in overleg). Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum van een cursus of workshop wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is de cursist de volledige betaling verschuldigd.
 • Voor massage kun je uiterlijk tot 48 uur van tevoren de afspraak kosteloos annuleren, gebeurt dit later dan ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd voor 50% in rekening te brengen.
 • Ga je voor langere tijd weg? Dan is het mogelijk je doorlopende abonnement vanaf 2 maanden afwezigheid tijdelijk te pauzeren.
 • Yoga Mission hanteert een opzegtermijn van 1 maand, aangaande op de 1ste van de maand. Opzegging dient plaats te vinden door een e-mail te sturen naar sandra@yogamission.nl.

Wijzigingen

 • Yoga Mission behoudt zich het recht deelname van de cursist aan de lessen of cursussen te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 • Yoga Mission heeft het recht om locatie/lesdagen/lestijden en tarieven te allen tijde te wijzigen zonder opgaaf van reden. Dit wordt gecommuniceerd via de website.
 • Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijns slecht geldig indien en voor zover deze door Yoga mission uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Yoga Mission behoudt het recht de voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website.

Overig

 • Deelname aan de lessen, cursus, retreat of behandeling geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Yoga Mission kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer voor, tijdens of na de lessen, cursus, retreat of behandeling, nog voor diefstel of beschadiging van goederen van de deelnemer.
 • Bij ziekte of uitval van de docent zal een vervangend docent de les overnemen of zal de les vervallen. Deze les mag worden ingehaald.
 • De deelnemer dient lichamelijke en/of psychische klachten te melden voorafgaan aan de les, workshop, retreat of behandeling. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met je (behandelend) arts en/of therapeut.
 • Een les, cursus of workshop wordt door Yoga Mission aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • Yoga Mission verzamelt en bewaart persoonsgegevens volgens de huidige wet en regelgeving (AVG). Persoonsgegevens worden nooit met andere partijen gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Zodra een deelnemer zich aanmeldt worden alleen de door de deelnemer verstrekte gegevens bewaard in het kader van de gevraagde dienst. Doordat een deelnemer zich aanmeldt bij Yoga Mission gaat deze akkoord met de algemene voorwaarden van Yoga Mission.
 • Yoga Mission houdt met Cookies het aantal bezoekers bij op de website www.yogamission.nl
 • Doel van de massage is ontspanning. Deelname aan de massage geschiedt op eigen risico, ik masseer gezonde vrouwen en vooraf vindt er een korte intake plaats zodat ik de massage zo goed mogelijk op je kan afstemmen. Bij twijfel raadpleeg eerst een arts.